Airsoft Force Tracking - ChangeLog

Change log of Airsoft Force Tracking Project.
You can find details, and web-installer at official Google Play webpage.

[1.0.126.0] Android (08 kwiecień/april 2014)

EN
 • New! OpenStreetMaps included!
PL
 • Nowość! Dodano mapy OpenStreetMaps!

 

[1.0.119.0] Android (20 styczeń/january 2014)

EN
 • New! Czech language
 • NEW! New function 'Save Track' at map menu. It gives you possibility to generate your session animation. Nice tool to prepare session AARs (After Action Review). Now, you can check it for free :)
 • New! Possibility to save session name and description
 • New! You can join to session immediately after creation
 • Fix! Repaired possiblity to join to team
PL
 • Nowość! Dodano język czeski
 • Nowość! Dodano opcję 'Save Track' w opcjach menu mapy. Umożliwia ona wygenerowanie nagrania (animacji) trasy. Ciekawe narzędzie do analizy/podsumowania ciekawszych strzelanek/milsimów po powrocie do domu. Możesz skorzystać z tej opcji za friko.
 • Nowość! Możliwość utworzenia nazwy i opisu sesji
 • Nowość! Możliwość dołączenia do sesji natychmiast po jej założeniu
 • Naprawa! Naprawiono możliwość dołączania do drużyn.

 

 

[1.0.117.0] Android (17 lipiec/july 2013)

EN
 • New! Spanish language!
PL
 • Nowość! Dodano język hiszpański!

 

[1.0.115.0] Android (11 lipiec/july 2013)

EN
 • New! Possibility to close AFT after press BACK button on the maps tab
 • New! Menu buttons on map and objectives tab
 • New! Possibility to select language on 'about program' dialog
 • Change: Faster player's localization after AFT start
PL
 • Nowość! Możliwość zamknięcia AFT po naciśnięciu przycisku BACK na zakładce mapy. Dotychczas opcja zamykania aplikacji ukryta była w ustawieniach menu opcji mapy.
 • Nowość! Na zakładce mapy i zakładce objectives dodano przyciski uruchamiające menu tych zakładek.
 • Nowość! Możliwość zmiany języka aplikacji, na ekranie startowym
 • Zmiana: Szybsze lokalizowanie gracza po uruchomieniu programu. Z początku, lokalizacja przy użyciu sieci masztów telekomunikacyjnych. Po uzyskaniu sensownego sygnału z satelit, sygnał GPS zastępuje sygnał z masztów.

 

 

[1.0.111.0] Android (16 czerwiec/june 2013)

EN
 • New! Request MEDEVAC ability
 • New! Request support ability
 • New! Donation button added at session tab
 • New! Orders are visible at session history list
 • New! Numeric keyboard during typing session number
 • Change: At compass, north marked with red font
 • Change: Better communication with server.
 • Change: Better order of options in map menu
 • Change: Better tolerancy for GPS delay for compass. Markers are visible longer.
 • Change: At session tab, near user login, you can find team name of this player
 • Fix: Fixed splash-screen (welcome screen; Some phones shown black or blinking screen)
PL
 • Nowość! Możliwość wezwania MEDEVAC
 • Nowość! Możliwość wezwania wsparcia ogniowego
 • Nowość! Dodano przycisk donacji w zakładce sesji
 • Nowość! Rozkazy widoczne są w historii sesji
 • Nowość! Numeryczna klawiatura podczas wpisywania numeru sesji
 • Zmiana: Na kompasie, północ oznaczona czerwoną czcionką
 • Zmiana: Usprawniona komunikacja z serwerem.
 • Zmiana: Uporządkowano kolejność opcji w menu mapy
 • Zmiana: Wydłużono tolerancję opóźnienia GPS dla kompasu. Markery na kompasie będą widoczne dłużej.
 • Zmiana: Na zakładce sesji, obok nazwy gracza wyświetlana jest nazwa drużyny w której się znajduje
 • Naprawa: Poprawiono okno powitalne. Na niektórych urządzeniach widoczny był czarny bądź mrugający ekran.

 

[1.0.105.0] Android (04 maj/may 2013)

EN
 • New! Find coordinates button
 • New! Settings menu option at map screen
 • New! The option to change the size of markers
PL
 • Nowość! Przycisk na mapie pozwalający na wyszukiwanie miejsca po koordynatach
 • Nowość! Przycisk ustawień w menu mapy
 • Nowość! Opcja zmiany rozmiaru markerów na mapie
 • Interfejs. Dodano opcję zmiany języka z angielskiego (domyślnego) na polski.

 

[1.0.100.0] Android (11 luty/february 2013)

EN
 • New! Help button on map view (left-top corner)
 • New! GPS and Transmission status indicators on map view (right-top corner)
 • Change! 'Create new session' and 'Join to session' style change
 • Change! Compass shows marker only when user have actual GPS position
PL
 • Nowe! Przycisk pomocy wyświetlany w narożniku mapy
 • Nowe! Ikony powiadomień o statusie połączenia GPS i transmisji danych
 • Zmiana! Style niektórych okien
 • Zmiana! Kompas nie wyświetla markerów nie mając aktualnej pozycji GPS gracza

 

[1.0.95.0] Android (17 grudzień/december 2012)

 • Nowość! Dodano możliwość zakładania drużyn w zakładce objectives.
 • Nowość! Dodano możliwość przełączania pomiędzy trybem graczy a trybem drużyn (zakładka mapy i objectives)
 • Nowość! Możliwość wydawania rozkazów wybranemu graczowi na zakładce mapy.
 • Nowość! Dodano możliwość wydawania masowo rozkazów przy użyciu zakładki objectives.
 • Nowość! Nowa funkcjonalność usuwania drużyn
 • Nowość! Nowa funkcjonalność opuszczania drużyny.
 • Nowość! Dodano możliwość wyświetlenia informacji o wybranym markerze (zakładka objectives)
 • Nowość! Dodano funkcjonalność anulowania rozkazu.
 • Ergonomia. Wyłączono nazwę żółtego markera (bieżaca pozycja gracza). Często teksty z żółtego i zielonego markera gracza nakładały się.
 • Interfejs. Skorygowano sposób rozmieszczania przycisków funkcyjnych na zakładce mapy. Dotyczy to telefonów o mniejszej rozdzielczości, przy której część przycisków mogła 'wystawać poza ekran'.

  Instrukcje obsługi powyższych nowości zamieszczono tutaj

 

[1.0.90.0] Android (04 listopad/november 2012)

 • Kompas. Poprawiono orientację wschod / zachód.
 • Interfejs. Pola na formularzach logowania, zakładania nowej sesji i edycji opisu markera, zostały ograniczone do jednego wiersza. Niemożliwe jest już wpisywanie długich, wielowierszowych informacji.
 • Interfejs. Po dłuższym tapnięciu na opis markera w zakładce objectives, wyświetlana jest opcja umożliwiająca wycentrowanie mapy na tymże markerze. Od teraz, aplikacja zgłosi ostrzeżenie, jeżeli marker nie określił swojego położenia (np. użytkownik zalogował sie do sesji, lecz 'nie złapał' jeszcze sygnału GPS).
 • Interfejs. Po wyborze markera gracza, sojusznika, gracza neutralnego, ukrywane są wszystkie przyciski funkcyjne na zakładce mapy. Dzięki temu gracze przestaną edytować swoje własne opisy.

 

[1.0.88.0] Android (02 listopad/november 2012)

 • Kompas. Kompas wyświetla nazwę markera najbardziej zbliżonego do igły.
 • Kompas. Zmiana czcionki używanej do wyświetlania danych kompasu. Czytelniejszy, mniej pikselowaty font.
 • Bezpieczeństwo. Formularz tworzenia sesji nie zapamiętuje już podanych haseł.
 • Interfejs. Dodano ikony na przyciskach menu podręcznego mapy.
 • Interfejs. Na zakładce sesji wyświetlana jest już prawidłowa nazwa użytkownika.
 • Interfejs. Dodano animowany banner partnera produktu (10 sekund)
 • Informacja. Zmieniono sposób komunikowania o sukcesie założenia nowej sesji

 

[1.0.84.0] Android (21 wrzesień/october 2012)

 • GPS. Poprawiono sposób rejestrowania położenia graczy oraz markerów. Wraz z wdrożeniem tej wersji programu, "stare" markery zostały usunięte.
 • Ergonomia. Po naciśnięciu na przycisk 'back' (fizyczny przycisk na aparacie telefonu), będąc na zakładce kompasu, objectives, bądź ustawień sesji, cofniemy się automatycznie na zakladkę mapy.
 • Ergonomia. Po naciśnięciu na przycisk 'back' (fizyczny przycisk na aparacie telefonu), będąc na zakładce mapy, otrzymamy zapytanie czy chcemy zminimalizować program i przejść na pulpit androida.
 • Interfejs. Zmieniono treść komunikatu wyświetlanego podczas logowania z błędnym hasłem.
 • Interfejs. Poprawiono layout okna pozwalającego na zapis rejestrowanej trasy.
 • Interfejs. Zablokowano przycisk 'Center on location' (menu wyświetlane w zakładce mapy), do momentu pobrania wiarygodnego położenia GPS.

 

[1.0.82.0] Android (20 wrzesień/october 2012)

 • Poprawka. Poprawiono reakcję na tapnięcie ekranu powitalnego. Tapnięcie zamyka ekran powitalny.
 • Poprawka. Poprawiono proces zakładania nowej sesji. Zakładanie własnych sesji jest już możliwe.
 • Poprawka. Poprawiono podłączanie się do sesji. Podłączanie się do sesji jest już możliwe.
 • Optymalizacja. Zmniejszono ilość połączeń z serwerem. Szacowane zmniejszenie zużycia transferu o 30%.
 • Precyzja. Poprawiono czułość sensora GPS. Pozycja jest pobierana częściej i przy użyciu lepszego algorytmu.

 

[1.0.73.0] Android (16 wrzesień/september 2012)

 • Ergonomia. Ograniczenie przycisków w zakładce ustawień sesji. Po zalogowaniu do sesji widoczny jest jedynie przycisk 'Disconnect'.
 • Ergonomia. Zmieniono czcionkę opisów wyświetlanych na mapie. Dotychczas napisy wyświetlane były jako czarny napis co powodowało ich zlewanie się z mapą. Obecnie napisy posiadają białą obwódkę.
 • Ergonomia. Wyrzucono zbędne przyciski. Po zaznaczeniu przeciwnika widoczne są przyciski edycji, kierunku ruchu i liczebności (usunięto odświeżanie sesji, opis markera, komunikaty systemowe). Po zaznaczeniu waypointu widoczny jest przycisk edycji (usunięto odświeżanie sesji, opis markera). Po zaznaczeniu dowolnego miejsca nie będącego markerem widoczny jest przycisk dodania waypointa i przeciwnika (usunięto odświeżanie sesji). Dzięki temu pozostałe na ekranie przyciski będą większe.
 • Informacja. W lewym górnym narożniku mapy umieszczono panel informujący o czasie do kolejnego odświeżenia sesji (do pobrania czasu aktualizacji sesji z serwera). Dzięki temu, użytkownik wie czy posiada aktualne informacje z sesji, oraz kiedy dojdzie do niego nowa aktualizacja danych.
 • Informacja. W zakładce ustawień sesji, po poprawnym zalogowaniu się do sesji, wyświetlana jest jej historia. Ostatnie 20 istotnych wydarzeń pojawia się na liście wraz z sugestywnymi ikonami ;).
 • Informacja. Dodano banner aplikacji
 • Informacja. Ikona gracza na mapie rotuje sugerując się odczytem kompasu.
 • Komunikacja. Zwiększono częstotliwość przekazywania na serwer położenia użytkownika (nie zwiększając tym samym transferu; przykładowo, położenie jest 'przemycane' na serwer w momencie tworzenia nowych waypointów na mapie).
 • Komunikacja. Komunikacja z serwerem odbywa się 'w tle'. Do tej pory, aplikacja 'zawieszała się' gdy gracz stracił zasięg. Obecnie program komunikuje się z serwerem w taki sposób by w razie przeciągającej sie komunikacji nie zawieszać interfejsu aplikacji.
 • Komunikacja. Wszelka komunikacja z serwerem jest ograniczana do 10 sekund. Jeżeli gracz wyjdzie po za granice zasięgu i nie będzie w stanie skontaktować się z serwerem, telefon przerwie (z komunikatem błędu) wszelkie próby połączenia po 10 sekundach.
 • Komunikacja. Poprawki bezpieczeństwa połączeń.
 • Optymalizacja. Optymalizacja grafiki. Zmniejszenie rozmiaru instalki, zmiejszenie pamięciożerności, przyspieszenie operacji arytmetycznych.
 • Testerzy. Opcja ustawień sesji 'Join to test session' nie już bezpośrednio do sesji. Tapnięcie na tą opcję powoduje przeniesienie do wypełnionego formularza joinowania do sesji. Dzięki temu użytkownik posiada możliwość podania swojej nazwy/loginu przed zalogowaniem.

 

[1.0.61.0] Android (27 sierpień/august 2012)